Hem | Program | Föreningen | Arkiv | Utställningar | Böcker och trycksaker | Medlemskap | Stipendier | Laholm | Kontakta oss | Logga in

"Främjare av ord och bild"
Två laholmare och ungdomsvänner, Jan Olsheden och Göran Trydell, fyllde 1988 femtio år. Födelsedagen firades gemensamt, men istället för personliga gåvor uppmanades vänner och affärsbekanta att sätta in pengar i en fond. Då lades grunden till ”Jan Olshedens och Göran Trydells stipendiefond för främjare av ord och bild”.
Stipendiet delas ut i samband med Föreningen Gamla Laholms årsmöte.

Stipendiater genom åren:


 

1988  Arne Ejwertz (1925 – 1998)
          För hans idoga, mångåriga, värdefulla och personliga skildringar av södra Halland i äldre tider.
1990  Jan Mellhed (1921 – 1999) För en lång publicistisk gärning, som med populärvetenskapliga inslag vidgat kunskaperna om             det sydhalländska landskapet, dess kultur och människor.
1991  Bertil Dahlqvist (1920 – 2001) Rune Persson (1927 - 2017) För en lång fotografgärning, som gett Laholm och laholmarna             bilder, vilka berättar, berikar och bevarar.
1992  Alf Göranson (1904 – 1992) För outtröttligt och oegennyttigt arbete i den lokala kulturens tjänst: för amatörteatern, för                 musiken – och för boken.
1993  Magdalena Rönneholm (1946 - ) För ambitionen att som representant för ett litet förlag i ett hårdnande litteraturklimat                 värna om hög kvalitet i utgivningen och bibehålla en lokalt orienterad profil.
1994  Olof Stamberg (1922 - 2004) För en banbrytande gärning som bildlärare och för ett eget konstnärskap med känsliga                   registreringar av stämningar kring Laholm och Lagadalen.
1995  Börje Wall (1940 - ) För engagerad vakthållning kring bok och bibliotek i en tilltagande ekonomisk snålblåst.
1996  Björn Hellberg (1944 - ) För en publicistisk verksamhet med internationell räckvidd och lokalt fäste.
1997  Roland Andréasson (1936 - ) För en skrivargärning med humanistiska förtecken och lokal krydda.
1998  Bo Lindblom (1929 - ) För ett av solidaritet och djupa insikter präglat författarskap.
1999  Kjell Åke Gustafsson (1955 - ) För en kvalitetspräglad konsthallssatsning, som gett kulturellt lyft åt en hel länsdel, samt en           grafisk produktion, där ord, bild och form ingått en fruktbar förening.
2000  Lillan Berg-Hagenfeldt (1936 - 2006) För ett akvarellmåleri som ömsint och kärleksfullt återger småstadsmiljön.
2001  Eric Rasmusson (1916 - 2011) För en målmedveten dokumentation av halländsk bokproduktion och för ett eget                           författarskap med ingående kännedom om landskapet, dess människor och näringar.
2002  Thomas Möller (1952 - ) För att med engagemang ha dokumenterat Laholm, inspirerat nya filmare och stimulerat ett lokalt           kvalitetsutbud.
2003  Lars Corné (1922 - 2017) För att ha berikat närhistoriskt författarskap med en inflyttads friska syn på tingen.
2004  Eva Jagrell (1945 - ) För en ordkonst som ger själen spänst och kroppen kraft.
2005  Björn Rosendal (1923 - 2016) För ett outröttligt arbete i strävandena att lyfta fram teckningen som en viktig del av den               krestiva processen och för att som bildkonstnär och författare ha speglat människans sensibilitet och sökande.
2006  Gull Mjöbring (1928 - 2016) För ett brett kulturarbete inom folkbildningen och för ett författarskap med stark närvaro i                         lokalsamhället.
2007  Mikael Bengtsson (1964 - )För en seriös satsning på filmkonsten som en del av det lokala kulturutbudet.
2008  Ulrika Hermelius (1946 - 2016 ). För att hon med djup kunskap kring bokbranschen ger söda Halland en fullsorterad                     bokhandel.
2009  Sven Martinson (1930 - ). För ett sydhallandsbaserat skrivande som ger begreppet närhistoria en vidgad innebörd.

2010  Viggo Edén (1955 - 2015) För musikalisk inlevelse där tonkonsten väcker känslor
          och bygger bilder.

2011  Annika Bengtsson (1957 - )  För en romankonst med omsorgsfullt utmejslat språk och angelägna ämnesval.

2012  Diana Lavesson (1966 - ) och Stefan Ljungqvist (1968 - )  för att de med infallsrikedom, engagemang och kompetens                   fullföljer och vidareutvecklar stadens bokhandlartradition.

2013  Lennart Sandén (1943 - ) för ett kameraarbete med kärlek, nerv och närvaro.

2014  Christina Lindvall-Nordin (1940- )

2015  Roy Karlsson (1957 - ) för nyfikenhet, noggrannhet och närhet. 

2016  Bengt Gärdfors (1938 - ) för böcker som insiktsfullt speglar bygd och industrihistoria, men också lyfter fram individuella               insatser och öden.

2017  Lars-Hugo Larsson (1945 - ) och Stellan Sturesson (1947 - )  Som lokala publicister har de under flera decennier, genom             de skrivna ordet, berikat Laholm. Med unik kännedom om sin stad har de på ett ovärderligt sätt lyckats fånga dess själ.

 

 


Arne Ejwertz fick 1988 det första stipendiet, ett diplom
som här överlämnas av Ingemar Ingvarson vid Trydell
och Olshedens födelsedagsfest på Skottorps slott.